Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen De koper (verder “koper” of “klant” genoemd) wordt geacht, door het overmaken van zijn bestelling, de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden, ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde inkoopsvoorwaarden. Geen enkele afwijking is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brodarto – Vrolix Management Services bvba ( verder “Brodarto” genoemd). Brodarto behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te gelegener tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.
2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst. De inlichtingen in onze catalogi, advertenties en andere verstrekte informatie zijn niet bindend. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. De op de Brodarto internetsite vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Producten, onderdelen van producten of verpakkingen kunnen hier dus van afwijken. Alle genoemde bedragen zijn steeds exclusief BTW en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bestellingen kunnen schriftelijk in ons atelier of per e-mail aan ons worden overgemaakt. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte van Brodarto of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging (al dan niet via e-mail) van Brodarto van een door de klant verstrekte opdracht of bestelling, Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Wijziging / intrekking van opdrachten Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Brodarto gerechtigd de termijn en/of het offertebedrag aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. De klant is na bestelling steeds verplicht tot afname. Indien een opdracht door de klant om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, is hij betaling van alle gemaakte onkosten, verhoogd met 10%, met betrekking tot de opdracht verschuldigd. Ingeval van intrekken van een of meerdere borduurkaart-opdracht(en) is Brodarto in ieder geval gerechtigd tot het in de offerte genoemde bedrag over de periode van één maand te rekenen vanaf de eerste van de maand na de datum van intrekking van de opdracht. Indien Brodarto evenwel voor de uitvoering van de opdracht in de periode na de in de vorige zin genoemde periode meer dan 10 uur tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de klant los van haar overige betalingsverplichtingen, gehouden tot vergoeding van 50% van het offertebedrag over deze uren.
4. Uitvoering van opdrachten Brodarto is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de klant gespecificeerde doel. Inherent aan het borduurproces is echter dat er bij twee gelijke borduursels geringe kwaliteitsverschillen optreden, mede door het deels handmatige proces, zoals bijvoorbeeld het inspannen van textiel, als ook door de verschillen in de (aangeleverde) kwaliteit van een te borduren product. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Brodarto het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
5. Levertermijnen Onze leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze worden verstrekt ter informatie en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de bestelling vanwege de klant. Elk geval van overmacht geeft ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.
6. Borduurkaart(en) Voor het uiteindelijke technische borduurproces is het noodzakelijk dat voor elke beeldmerk (vb. afbeelding of logo) een zogenaamde “borduurkaart” wordt aangemaakt. Om van dit logo of ander ontwerp een borduurkaart te kunnen maken moet het logo (liefst digitaal) aangeleverd worden. Bij eventuele nabestellingen hoeft deze borduurkaart niet opnieuw gemaakt te worden, tenzij er veranderingen aan het ontwerp gemaakt moeten worden. In dit geval kunnen de kosten van de borduurkaart opnieuw worden aangerekend, dit ter beoordeling door Brodarto. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Brodarto het auteursrecht op de door Brodarto vervaardigde of aangepaste logo’s, borduurkaarten en tekeningen/schetsen. De koper vrijwaart Brodarto tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Voor het maken van een borduurkaart worden kosten in rekening gebracht die echter niet de werkelijke arbeidskosten dekken. De borduurkaarten kunnen door de klant bij beëindiging van de relatie met Brodarto worden opgevraagd. Voor het dan alsnog kostendekkend maken, als ook voor de te verrichten administratie en overige handelingen, worden kosten in rekening gebracht per opgevraagde borduurkaart.
7. Facturatie en betaling De factuur is gebaseerd op het in de offerte vermelde bedrag. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen zal Brodarto tevens naast het offertebedrag ook de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zoals verzend- en materiaalkosten, aan de Klant in rekening brengen. Alle bedragen worden vermeld exclusief 21% BTW. De betalingen gebeuren vóór afhaling of verzending van de goederen, contant ter woonplaats van Brodarto of via bankoverschrijving, zonder korting, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst bij de bestelling. Het is de klant niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen. Indien een andere betalingstermijn dan voornoemd schriftelijk werd afgesproken en bij niet-tijdige betaling is de klant onmiddellijk en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de klant over het factuurbedrag een interest van 15% per maand, met een minimum van 50€, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. De klant mag zich niet beroepen op een betwisting met Brodarto om zijn rekeningen te kwiteren. Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2500,– minimum van € 70,–. Geleverde producten blijven eigendom van Brodarto tot volledige betaling van de factuur. Zij blijven terugvorderbaar en dit tot volledige betaling van de factuur.
8. Afhaling of verzending Bestellingen worden verzonden of afgehaald na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag. Bestellingen worden niet-verzekerd verzonden tenzij daar nadrukkelijk om wordt gevraagd. Alle verzendkosten en eventuele verzekeringskosten komen voor rekening van de klant. Brodarto is niet verantwoordelijk voor vermissing of zoek raken van bestellingen door de transporteur (zoals o.a. Belgische Post). De levering van de goederen is voor risico van de koper; indien bij aankomst van de goederen zichtbare beschadigingen worden opgemerkt moet de klant ogenblikkelijk het nodige voorbehoud maken bij de transporteur (Vb. De Belgische Post) en Brodarto schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 3 dagen.
9. Reclames en geschillen De klant dient klachten over de opdracht zo spoedig mogelijk aan Brodarto kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan Brodarto te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
10. Overmacht Brodarto is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Brodarto van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van Brodarto. In geval van overmacht aan de zijde van Brodarto, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan een maand zijn zowel Brodarto als de klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
11. Aansprakelijkheid, vrijwaring Brodarto is nimmer aansprakelijk voor schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. In geval van aangeleverd textiel; wij hebben veel ervaring met het door onszelf aangekochte textiel. Bij het door de klant aangeleverde textiel is dit niet het geval. Alhoewel zeer uitzonderlijk, bestaat het risico dat een textielproduct(en) onverwacht wordt beschadigd. Evenmin kunnen wij ieder aangeleverd product controleren op aanwezige fouten. Het risico van beschadigen van het aangeleverde textiel valt dan ook volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Als vergoeding wordt een nieuw aangeleverd product ter vervanging van het beschadigde product, gratis geborduurd. Een vergoeding voor beschadigde en/of kwalitatief lager borduursel wordt ook niet verleend indien Brodarto vooraf mondeling en/of schriftelijk (dit kan dus ook per e-mail) aan de klant heeft laten weten dat de kwaliteit van het (aangeleverde) product dermate laag is, waardoor de kwaliteit van het borduursel mogelijk niet voldoet aan de normaal te verwachten standaardkwaliteit bij soortgelijke borduursels op kwalitatief betere producten. Brodarto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en de schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: daden of nalatigheid van de klant/koper, nalatigheden of ondeskundig handelen door de klant/koper wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde producten, beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf, normale slijtage aan de geleverde producten, verkleuring en veroudering van de geleverde producten te gevolge van de inwerking van het licht (uv-straling) of enige andere van buitenaf komende oorzaak, kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerking of verschil in verfbaden. Brodarto is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen zoals, maar niet beperkt tot, aangeleverd textiel. Brodarto is evenmin aansprakelijk voor de informatie of informatiedragers, noch voor besmetting van klant/koper computers via e-mail contact of andere dragers. Brodarto zal zich maximaal inspannen om risico’s hiervan uit te sluiten. De klant/koper dient zelf zijn e-mail/internet/en andere bestanden te scannen op virussen.
12. Ontbinding Brodarto is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de klant, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. Indien Brodarto door omstandigheden, die niet voor zijn rekening komen, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Brodarto geen invloed kan uitoefenen.
13. Privacy De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld worden.
14. Toepasselijk recht In geval van geschil, zowel aanklacht als verdediging, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en dit niettegenstaande elk mogelijk tegenstrijdig beding van onze klanten en zelfs in geval van aansprakelijkheid voor de borgtocht of meerderheid der verweerder.
15. Aanvullende bepalingen en voorwaarden voor bestellingen via de Brodarto-webshop.
Bestelling: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief BTW tenzij anders aangegeven en zijn exclusief de kosten voor verzending. Merk op dat de betalingen in euro worden gedebiteerd. Gelieve zorgvuldig de productbeschrijving en de technische details door te nemen voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen hebt over een product kunt u altijd mailen naar Bestellingen via Brodarto webshop zijn door Brodarto webshop pas aanvaard nadat u een bevestigingsbericht via e-mail heeft ontvangen waarin u wordt gemeld dat de bestelling met succes is verwerkt. Bestellingen worden pas uitgevoerd nadat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening werd ontvangen.
Betalingswijzen: Betaling is mogelijk via bankoverschrijving naar Ing Bank op rekening:
T.a.v. Vrolix Management Services bvba Statiestraat 23 B2 B-2920 Kalmthout België
BTW: BE0874.864.477 RPR: Antwerpen Belfius-Rekening nr.: 068-2521351-57
IBAN: BE09 0682 5213 5157 BIC: GKCCBEBB
In België is het ook mogelijk onder rembours te verzenden. Het verschuldigde bedrag wordt gedebiteerd in euro. Brodarto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten of lasten als gevolg van transactievergoedingen of schommelingen van de wisselkoersen. Vergewis u ervan dat het opgegeven creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn. Verkeerde informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen. De betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft. Brodarto kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een financiële instelling om een of andere reden weigeren de creditcard te aanvaarden of te honoreren. Brodarto – Vrolix.M.S. bvba treft alle redelijke voorzorgen, in zoverre de firma daartoe gemachtigd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen. Behoudens nalatigheid in hoofde van Brodarto kan Brodarto niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het feit dat een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang zou hebben gekregen tot de gegevens welke u bij uw bezoek aan Brodarto Webshop of bij uw bestelling hebt verstrekt.
Verzending en verhandeling: U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Die kosten worden automatisch voor u berekend en samen met de totale kostprijs van het product van uw creditcardrekening gedebiteerd zodra uw bestelling is geaccepteerd. In geval van bankoverschrijving, dient u het totale bedrag op onze rekening over te maken, waarna bij ontvangst op de bankrekening uw bestelling wordt geaccepteerd. Het online-bestelformulier geeft een raming van de toepasselijke verzendings-/ verhandelingskosten en van de BTW. De effectieve kosten kunnen variëren en worden verrekend op de factuur. Brodarto werkt hoofdzakelijk met de Belgische Post voor de verzending van uw bestelling. Daarom kan er niet op postbusadressen worden geleverd. De bestelde producten worden standaard onverzekerd verzonden. Op verzoek van de klant kan de levering via de Belgische Post ook worden verzekerd. De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en Brodarto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.
Beschikbaarheid van het product: Alle producten en diensten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen te allen tijde worden geschrapt. Brodarto WebShop wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Als de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 werkdagen bedraagt, dan wordt u door onze diensten gecontacteerd. Brodarto – Vrolix.M.S. bvba behoudt zich het recht voor met gedeeltelijke verzendingen (gespreide leveringen) te werken en de resterende producten als backorder te boeken voor toekomstige leveringen, tenzij u Brodarto bij de plaatsing van uw bestelling onmiddellijk laat weten dat u “alleen een volledige levering” aanvaardt. U erkent en aanvaardt dat leveringen van bestellingen die “alleen volledig mogen worden geleverd” door uw verzoek vertraging kunnen oplopen.
TERUGZENDING BINNEN DE EERSTE ZEVEN (7) DAGEN: Als u niet 100% tevreden bent in de eerste zeven dagen na ontvangst, dan mag u het terugsturen voor een terugbetaling of vervanging op uw kosten. Voordat u de goederen terugstuurt, moet u ons, uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum, een e-mail sturen met vermelding van de volgende gegevens: nummer en datum van de factuur, productnummer (referentie) en reden voor de terugzending. Terugzending van gewijzigde en/of gepersonaliseerde (vb. geborduurde) producten en van downloadbare producten (vb. borduurpatronen of borduurkaarten) worden niet aanvaard. Bij de Wet verkoop op Afstand geniet alleen de consument bescherming. Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet. TERUGZENDINGSPROCEDURE: Het factuurnummer is tevens uw TTG-nummer (toelating terugzending goederen). Het TTG-nummer moet duidelijk genoteerd zijn op de terugzendingsverpakking. Terugzendingen zonder TTG-nummer en een kopie van de originele factuur worden niet aanvaard. De goederen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking. Onvolledige producten worden NIET aanvaard. Alle verzendings- en verhandelingskosten moeten vooraf door de klant worden betaald. Gelieve uw pakket terug te sturen naar:
Brodarto – Vrolix.M.S. bvba Statiestraat 23-B2 B-2920 Kalmthout België
Exportbeperkingen: De producten van Brodarto – Vrolix.M.S. bvba zijn onderworpen aan de Belgische uitvoerwetten en -voorschriften. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid, met inbegrip van alle kosten en honoraria, voor de verwerving van de noodzakelijke vergunningen of officiële attesten met betrekking tot de aard van de geëxporteerde producten, hun bestemming of hun gebruik.
Gebruik van elektronische berichten: De verkoop van producten op Brodarto Webshop gebeurt elektronisch. U geeft Brodarto bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren. Brodarto mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling opsturen via het Internet. U aanvaardt in de breedste zin van de wet dat deze bepaling alle wetten vervangt die andere methodes of een andere timing voorzien voor de ontvangst van berichten over uw bestelling. Brodarto behoudt zich het recht voor berichten en kennisgevingen te versturen op een andere manier dan via de gewone post, alsook het recht om schriftelijke berichten te ontvangen voor zover die methode elders in deze overeenkomst is beschreven. Bij een geschil verbindt u zich ertoe, in de breedste zin van de wet, de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen. Integrale overeenkomst: De bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst tussen Brodarto en uzelf vormen de integrale en definitieve bevestiging van de akkoorden en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken, overeenkomsten of besprekingen. Dat Brodarto de toepassing van een bepaling of een voorwaarde van deze overeenkomst niet eist of zijn rechten in het kader van deze overeenkomst niet opeist betekent niet dat Brodarto afziet van zijn rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze overeenkomst.