Copyright

Voor het uiteindelijke technische borduurproces is het noodzakelijk dat voor elke beeldmerk (vb. afbeelding of logo) een zogenaamde “borduurkaart” wordt aangemaakt. Om van dit logo of ander ontwerp een borduurkaart te kunnen maken moet het logo (liefst digitaal) aangeleverd worden.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Brodarto het auteursrecht op de door Brodarto vervaardigde of aangepaste logo’s, borduurkaarten en tekeningen/schetsen. Verkopen van- handel drijven in- of doorgeven van onze ontwerpen en borduurkaarten of kopieën ervan zonder onze schriftelijke goedkeuring zijn een inbreuk op het Copyright. Elke schending van het Copyright-recht zal gerechtelijk worden vervolgd.

Door het kopen van onze ontwerpen en/of borduurkaarten, geven we u het recht deze persoonlijk te gebruiken om, voor thuisgebruik of voor de verkoop bedoeld geborduurd materiaal, te borduren.

De koper vrijwaart Brodarto, bij het ter beschikking stellen van hun ontwerp of logo, tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.